pysqlcipher.git
2014-09-09 Kali Kanekoset CFLAGS to -Qnoused-arguments to allow osx build
2014-08-28 dbFix module import for iterdump method (#2945).
2013-12-05 Kali Kanekoremove the development flag so it's pip-installable
2013-05-30 Kali Kanekoremove doc install for now
2013-05-30 Kali Kanekoadd include dir for slcipher
2013-05-29 Kali Kanekoignore debian
2013-05-29 Kali Kanekobump dev version
2013-05-29 Kali Kanekoadd build_sqlcipher option
2013-05-29 Kali Kanekocleanup docs
2013-04-29 Kali Kanekoadd dev version
2013-04-26 Kali Kanekominor modifications to setup
2013-02-04 Kali Kanekoinitial commit