cosmetics
[puppet_rubygems.git] / manifests / mysql.pp
1 class rubygems::mysql {
2     include mysql::devel
3     rubygems::package{'mysql': }
4 }